Přerov nad Labem

Informace dle 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název Obecní úřad Přerov nad Labem
2. Důvod a způsob založení Obec Přerov nad Labem vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce Přerov nad Labem je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
3. Organizační struktura Starosta: Jiří Beneš
Místostarostka: Mgr. Alena Bakošová
Admin. pracovnice OÚ: Hana PavlíkováDalší pracovnice OÚ:
Jiří Burger, Blanka Zbyňová, Iveta Svobodová, Robert Günther
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem
4.1 Kontaktní poštovní
adresa
Totožná s bodem č. 4
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvy
Totožná s bodem č. 4
4.3 Úřední hodiny Podrobné kontakty ZDE.
4.4 Telefonní čísla +420 325 565 274
+420 724 224 832 – starosta
+420 725 021 414 – místostarostka
4.5 Číslo faxu +420 325 565 417
4.6 Adresa internetových stránek http://www.prerovnl.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@prerovnl.cz
4.8 Oficiální email úřadu obecni.urad@prerovnl.cz
4.9 Dotazy občanů dotazy@prerovnl.cz
5. Případné platby lze poukázat 4929-191/0100 KB Nymburk
6. 00239682
7. DIČ CZ00239682
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet (viz.úřední deska)
9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem č.p.38, 289 16 Přerov nad Labem, tel.: +420 325 565 274. Žádosti lze podat: písemně, ústně nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu.
10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí). Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně na obecním úřadě, písemně zaslané na adresu obecního úřadu nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu. Žádost si můžete stáhnout ZDE. Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech). Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Přerov nad Labem, č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat) Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Přerov nad Labem, ostatní na pověřeném úřadě města Lysá nad Labem.
13. Popisy postupů (Návody na řešení životních situací)Přehled agend Občan na úřadě– popis mnoha situací ve styku s úředníky (návody, rady apod.) Agendy obecního úřadu – Přehled agend, kterými se úřad zabývá (tj. o čem může v samostatné nebo přenesené působnosti rozhodnout).
14. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí). Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Přerov nad Labem.
15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Licenční smlouvy Připravujeme
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2013 – připravujeme (informace viz. níže)

Přehled požadovaných a poskytnutých informací od 1. 1. 2013 
(odkazy budou ďoplněny)

Pořadové číslo Žádost Reakce obce
Žádost přijata dne Popis žádosti (s odkazem na žádost) Odpověď odeslána dne Odpověď
 1/2013 19.8.2013 Oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň 28.8.2013 Tabulka s informacemi
 2/2013 27.10.2013 Složení zastupitelstva obce  6.11.2013 Tabulka s informacemi
 3/2013 23.12.2013 Investiční plány obce na rok 2014 16.1. a 23.1.2014 Informace o poplatku za poskytnutí informace
 1/2014 24.3.2014 Investiční plány obce na rok 2014 3.4.2014 Odkaz na předchozí žádost tazatele a dopis obce z 1/2014
14.5.2014  úhrada poplatku 30.6.1014 Dopis a tabulka s informacemi
 2/2014 10.3.2014 Finanční podpora výstavby skupinového vodovodu 17.3.2014 Žádost o upřesnění dotazu
24.3.2014 Doplnění žádosti z 10.3.2014 4.4.2014 Poskytnutí informací
         

Přehled poskytnutých informací od 1. 1. 2015 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu