Přerov nad Labem

Informace dle 106/1999 Sb.

 

1. Oficiální název Obecní úřad Přerov nad Labem
2. Důvod a způsob založení Obec Přerov nad Labem vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce Přerov nad Labem je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).
3. Organizační struktura Starosta: Petr Baumruk
Místostarostka: Ing. Jan Vosecký
Admin. pracovnice OÚ: Aneta NeuhäuselováDalší pracovnice OÚ:
Hana Dovalilová, Blanka Zbyňová, Iveta Svobodová
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem
4.1 Kontaktní poštovní
adresa
Totožná s bodem č. 4
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvy
Totožná s bodem č. 4
4.3 Úřední hodiny Podrobné kontakty ZDE.
4.4 Telefonní čísla +420 325 565 274
+420 724 224 832 – starosta
+420 725 021 414 – místostarosta
4.5 Číslo faxu +420 325 565 417
4.6 Adresa internetových stránek http://www.prerovnl.cz
4.7 Adresa e-podatelny podatelna@prerovnl.cz
4.8 Oficiální email úřadu obecni.urad@prerovnl.cz
4.9 Dotazy občanů dotazy@prerovnl.cz
5. Případné platby lze poukázat 4929-191/0100 KB Nymburk
6. 00239682
7. DIČ CZ00239682
8. Dokumenty -
8.1 Seznam hlavních dokumentů -
8.2 Rozpočet (viz.úřední deska)
9. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Přerov nad Labem, Přerov nad Labem č.p.38, 289 16 Přerov nad Labem, tel.: +420 325 565 274. Žádosti lze podat: písemně, ústně nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu.
10. Příjem žádostí a dalších podání (kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí). Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně na obecním úřadě, písemně zaslané na adresu obecního úřadu nebo elektronicky na e-podatelnu obecního úřadu.Žádost si můžete stáhnout ZDE.Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu. Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.
11. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech). Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Přerov nad Labem, č.p. 38, 289 16 Přerov nad Labem. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat) Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecního úřadu Přerov nad Labem, ostatní na pověřeném úřadě města Lysá nad Labem.
13. Popisy postupů (Návody na řešení životních situací)Přehled agend Občan na úřadě- popis mnoha situací ve styku s úředníky (návody, rady apod.) Agendy obecního úřadu – Přehled agend, kterými se úřad zabývá (tj. o čem může v samostatné nebo přenesené působnosti rozhodnout).
14. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí). Všechny informace lze získat přímo na Obecním úřadě Přerov nad Labem.
15. Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad
16. Licenční smlouvy Připravujeme
17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb. Výroční zpráva za rok 2013 – připravujeme (informace viz. níže)

Přehled požadovaných a poskytnutých informací od 1. 1. 2013 
(odkazy budou ďoplněny)

Pořadové číslo Žádost Reakce obce
Žádost přijata dne Popis žádosti (s odkazem na žádost) Odpověď odeslána dne Odpověď
 1/2013 19.8.2013 Oblasti nakládání s odpady a péče o komunikace a veřejnou zeleň 28.8.2013 Tabulka s informacemi
 2/2013 27.10.2013 Složení zastupitelstva obce  6.11.2013 Tabulka s informacemi
 3/2013 23.12.2013 Investiční plány obce na rok 2014 16.1. a 23.1.2014 Informace o poplatku za poskytnutí informace
 1/2014 24.3.2014 Investiční plány obce na rok 2014 3.4.2014 Odkaz na předchozí žádost tazatele a dopis obce z 1/2014
14.5.2014  úhrada poplatku 30.6.1014 Dopis a tabulka s informacemi
 2/2014 10.3.2014 Finanční podpora výstavby skupinového vodovodu 17.3.2014 Žádost o upřesnění dotazu
24.3.2014 Doplnění žádosti z 10.3.2014 4.4.2014 Poskytnutí informací

Přehled poskytnutých informací od 1. 1. 2015 

Obecní úřad informuje

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu