Přerov nad Labem

Odpadové hospodářství

Svozový kalendář, sběrná místa a třídění v obci

Systém nakládání s komunálním odpadem – tj. shromaždování, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstraňování – se v obci řídí obecně závaznou vyhláškou, podrobnosti k vydání viz. sekce obec/obecně závazné vyhlášky
Za systém nakládání s komunálním odpadem se hradí místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky, podrobnosti k vydání viz. sekce obec/obecně závazné vyhlášky.
Pro rok 2013 i 2014 je základní sazba za poplatníka 492,- Kč. O tom, kteří poplatníci jsou osvobozeni a kteří mají nárok na úlevu (sleva na děti) se dočtete v článku (6) vyhlášky.
Stanoviště a intervaly svozu zvláštních sběrných nádob pro tříděný odpad (v naší obci třídíme PAPÍR, PLASTY, SKLO BÍLÉ, SKLO BAREVNÉ, NÁPOJOVÉ KARTÓNY) spolu s přehledem, co do barevných kontejnerů (oranžových pytlů) patří a co ne, naleznete v přehledu o shromažďování a svozu tříděného odpadu. Směsný komunální odpad odváží společnost AVE každé liché úterý, tj. 1 x za 14 dní.
Svozový kalendář (2016) s přehledem termínů pro celý rok si můžete stáhnout nebo vytisknout.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu organizuje obec 2 x ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Leták jaro 2014 (leták podzim 2013, leták jaro 2013) k tomuto svozu je zveřejňován různými způsoby – e-mail, úřední deska, vývěsky, rozhlas, ….
Dle obecně závazné vyhlášky je doporučený objem pro směsný komunální odpad – tj. zbylý odpad po stanoveném vytřídění – na 1 osobu a svoz stanoven na 30 litrů.
Podle toho doporučení a počtu trvale hlášených osob na čísle popisném jsou pak přidělovány nádoby na směsný odpad o nejbližší velikosti
– popelnice 110/120 l nebo 240 l pro individuální stanoviště u objektu (čísla popisného),
– kontejnery o objemu 660 l nebo 1.100 l, případně popelnice pro společná stanoviště.V případě, že takto stanovený objem z objektivních důvodů není optimální, je možno požádat obecní úřad o přidělení jiné nádoby pomocí vyplněného formuláře (ke stažení). Formuláře pro podání žádosti jsou k dispozici také na obecním úřadě. Oprávněné požadavky vyřídí obecní úřad do 30 dnů.
Dle obecně závazné vyhlášky obec vytváří podmínky k oddělenému shromažďování biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu vznikajících v domácnostech při přípravě stravy a na zahradách mimo směsný odpad tím, že přispívá domácnostem na nákup domácího kompostéru. Výši příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí stanovuje zastupitelstvo obce. Aktuální výše příspěvku na nákup domácího kompostéru je 400,- Kč na číslo popisné, podrobnosti se dočtete ve formuláři žádosti o příspěvek na kompostér.

Ušetřit obci tříděním odpadu lze hned dvakrát!
Vážení občané, naše obec dostává finanční odměnu od společností EKO-KOM (www.ekokom.cz) za sběr tříděného odpadu. Výše odměny je závislá zejména na množství (hmotnosti) a KVALITĚ vytříděných odpadů, která je ve sběrnách kontrolována! Proto vás žádáme, abyste se snažili nejen odpadu vytřídit co nejvíce, ale zároveň ho celý neznehodnocovali odhozením jediného nevhodného kusu (mastný papír, láhev s olejem, apod). Navíc odvoz tříděného odpadu je levnější než odvoz směsného komunálního odpadu.

Třídíme nápojové kartóny – TETRAPAK
ZDARMA jsou k dispozici speciální oranžové pytle na nápojové kartóny. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě v úředních hodinách. Svoz bude probíhat dle svozového kalendáře. Pytle se budou sbírat před domy občanů.

PLASTY – nejsou jen PET láhve:
Prosím, sešlapávejte plastové láhve (PET láhve od nápojů) na co nejmenší objem – platíme za odvoz kontejneru, ale peníze dostáváme pouze za váhu odpadu!

Nový kontejner na použitý textil a hračky u obecního úřadu od prosince 2013: 
Za umístění a následný provoz (vývoz nasbíraného materiálu) kontejnerů obec nic neplatí. Výhodou je snížení objemu komunálního odpadu a jeho následná ekologická likvidace. Do kontejnerů lze vhazovat nejen textil pro charitativní využití, ale i již dále nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclon, tašek i batohů. Dále i boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.

Jak můžeme obci náklady za odpad ušetřit?
Kromě výše zmíněné odměny za tříděný odpad, kterou obec dostává od Eko-komu, můžete i vy snížit náklady obce za svoz komunálního odpadu. Pokud odpad třídíte, ušetříte mnoho místa a velké popelnice můžete na Obecním úřadě vyměnit za malé!

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Obec Přerov nad Labem díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových, ve spolupráci se společnostíECO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení “ uhlíkové stopy“.

Shrnutí možností v obci pro třídění odpadu:

  • – papírový odpad můžete odevzdávat kdykoliv na dvoře základní školy nebo do modrých kontejnerů na několika místech v obci
  • – plasty patří do žlutých kontejnerů, které se vyvážejí každý týden
  • – sklo patří do bílých nebo zelených zvláštních sběrných nádob
  • – nápojové kartóny (tetrapaky) můžete shromažďovat ve sběrných pytlích, které jsou zdarma k dispozici na obecním úřadě, nebo vhazovat do oranžových zvláštních sběrných nádob
  • – objemný odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu, stejně jako elektrozařízení je možno odevzdávat minim. 2x ročně na předem vyhlášená stanoviště při svozových dnech
  • – biologicky rozložitelný odpad jako např. odpad ze zahrad, zbytky potravin můžete dávat do domácího kompostéru, na který obec finančně přispívá
  • – nepotřebné léky s prošlou expirační dobou lze také bezplatně odevzdat v lékárnách
  • – železo a jiné kovy můžete za finanční odměnu odevzdávat v místním výkupu druhotných surovin u rybníka
  • – použité oděvy, jiný textil, batohy, boty, hračky (zabalené v pytlích, taškách apod.) můžete nosit do speciální vysoké zelené nádoby u obecního úřadu

Tato stránka byla aktualizována 28.12.2013.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6.  bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu