Přerov nad Labem

Kanalizace a ČOV

Nakládání s odpadními vodami v Přerově nad Labem

obr-6

Cena stočného pro rok 2016 – 38,7 Kč za m3

Cena stočného pro rok 2017 – 43,- za m3

Provozovatel podtlakové kanalizace a ČOV

Smlouva s provozovatelem Vacuum Global byla ukončena dne 31.3.2016.

Novým provozovatelem podtlakové kanalizace  a ČOV je od 1. 4. 2016 obec Přerov nad Labem. 

Kanalizační řád Přerov nad Labem – aktualizace 2017

Žádáme všechny občany, aby případné havárie nebo zjištění nestandardního stavu v provozu kanalizace a ČOV neprodleně nahlásili na servis.

     +420 723 912 325 –   – provozně technický pracovník

     +420 723 912 370 –  Robert Günther  – provozně technický pracovník
    

Kontakt korespondenční:

Obec Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem

Kontaktní e-mail:                     kanalizace@prerovnl.cz
Kontakt telefonický:                 325 565 274

—————————————————————————————————————————————-

Aktuální informace

Nová smlouva o odvádění odpadních vod byla schválena dne 28. 8. 2016 na veřejném zasedání.
Nové smlouvy jsou uzavírány.

Doba užívání kanalizace, kdy odběratel neměl uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod, bude ošetřena smlouvou o narovnání. Smlouva o narovnání bude s odběratelem uzavřena společně s novou smlouvou o odvádění odpadních vod.

Bližší informace Vám podá pan starosta:

tel.: 325 565 274, mobil: 724 224 832 

—————————————————————————————————————————————-

Obec Přerov nad Labem má na většině svého území vybudovanou dešťovou kanalizaci, vlastní čistírnu odpadních vod (ČOV) nedaleko obce  a na celém souvisle zastavěném území obce je vybudována podtlaková (vakuová) splašková kanalizace systému ROEDIGER. Podtlaková (vakuová) kanalizace tvoří alternativní systém odvedení odpadních vod použitelný v určitých podmínkách, které jsou v daném území pro klasické odvedení odpadních vod z nemovitostí definované jako složité. Více na www.vacuumglobal.cz – (venkovní podtlakové systémy – popis, výhody, použití, provoz.) a na www.sylak.cz nebo www.inprojekt.cz. V Přerově nad Labem byla vybudována první podtlaková (vakuová) kanalizace systému ROEDIGER v České republice.

Další podrobné informace a zajímavosti naleznete na samostatné stránce věnované podtlakové kanalizaci.

—————————————————————————————————————————————-

Postupy při budování nových částí podtlakové kanalizace

Zde je možno stáhnout podrobný popis postupů a pravidel (viz. odkaz v nadpisu) a vzorové smlouvy ve Wordu, viz. krok č. 7, 8, 16, 18.

Krok č. dokument, proces, činnost apod.
1 náčrt situace umístění na katastrální mapě, případně projektový nákres, dokumentace přípojky (aby bylo zřejmé, kde se nachází a do kterých pozemků zasahuje)
2 žádost o vyjádření provozovatele (prodloužení kanalizační stoky nebo napojení nemovitostí z hlediska funkčnosti a kapacity)
3 stanovisko provozovatele k záměru (zvážení dopadu na ČOV a kanalizační síť, provedení SDŠ, schválení zhotovitele) – VG zasílá žadateli a obci
4 výpis z katastru nemovitostí ke všem nemovitostem (budova a pozemky) dotčených vybudováním nové kanalizační části – stačí výtisk z internetu
5 souhlas třetích stran – vlastníků pozemků dotčených budováním nové části kanalizace na jejich pozemku s vybudováním a přístupem žadatele
6 žádost o souhlas obce k vybudování kanalizační přípojky (samostatně), případně jako součást vyjádření k celému projektu stavby na základě náčrtu, výpisu z katastru nemovitostí, projektové dokumentace a vyjádření VG
7 smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro obec k pozemku třetí osoby (vzorovou smlouvu poskytuje obec, podpis třetí strany zajistí žadatel)
8 smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (pokud bude sběrná domovní šachta umístěna mimo veřejně dostupná místa)vč. souhlasu s připojením, stavbou (před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce)
9 žádost o stavební povolení, územní souhlas, územní rozhodnutí na MěÚ
10 realizace stavby autorizovanou firmou na náklady žadatele a pod dohledem provozovatele  – žadatel zajistí, aby provozovatel byl s předstihem informován o termínu realizace a mohl zajistit kontrolu díla před zasypáním zeminou  (doklad o zaplacení za realizaci se předkládá k žádosti o příspěvek před uzavřením darovací smlouvy)
11 geometrický plán skutečného provedení vč. zákresu pásma pro zřízení věcného břemene (není nutné, pokud žadatel stejná osoba jako investor a budoucí producent odpadních vod a neexistují třetí strany vlastníků pozemků)
12 stanovisko ke/před kolaudací: provozovatel dává vyjádření k vybudovanému dílu za předpokladu, že měl možnost dozoru při realizaci
13 stanovisko ke/před kolaudací: žadatel informuje obec o dokončení – obec přebírá úpravu povrchů na místních komunikacích a na svých pozemcích
14 kolaudace a vydání kolaudační rozhodnutí (MěÚ)
15 smlouva o vypouštění odpadních vod (VG ověřuje počty nahlášených osob u obce)
16 darovací smlouva k nové podtlakové části kanalizace a SDŠ – podklady doručí žadatel obci do 10 dnů od kolaudace, před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce
17 proplacení příspěvku investorovi (pokud jde o objekt k trvalému bydlení)
18 smlouva na zřízení věcného břemene (po nabytí účinnosti darovací smlouvy)

Tato stránka byla aktualizována 27.12.2013.
V r. 2014 probíhá revize postupů a smluv s ohledem na nový občanský zákoník.

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

V sobotu 22.12. od 14:00 hodin si pak můžete přijít užít do Skanzenu herecké představení cesty do Betléma a připomenout si tak příběh Zrození.

Adventní koncert přerovské Dykyty si můžete užít v pátek 21.12. od 19:00 hodin v KD v sousedních Čelákovicích. Vstupenky je možné zakoupit již nyní.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce proběhne v neděli 02.12. v pozdním odpoledni. Slavnostnímu rozsvícení bude předcházet malé hudební adventně laděné vystoupení.  Zveme všechny spoluobčany na přátelské předvánoční setkání.

Již na konci listopadu v pátek 30.11. od 17:00 vypukne v přerovské škole tradiční školní vánoční jarmark. S touto akcí je spojeno i slavnostní rozsvícení školního vánočního stromu. Zváni jsou nejen rodiče a prarodiče.

Naši dobrovolní hasiči organizují již tradiční akci spojenou s přerovským posvícením. V sobotu 10.11. si tak můžete užít posvícenského sobotního oběda a večer i hudební produkce na posvícenské zábavě. 

Sobota 3.11. je zaměřena na úklid. Zbavit se můžete překážejícího elektroodpadu, nebezpečného odpadu a pneumatik. Více informací zde.

Od 2. do 12.11. budou pracovníci ČEZ Distribuce provádět na území obce odečty elektroměrů. ČEZ Distribuce o této akci informuje podrobněji zde.

Na pátek 9.11. jsou zváni nejen zájemci z řad myslivců a milovníků hudby na Svatohubertskou troubenou mši. Program začíná v 13:15 odjezdem autobusu od Výstaviště v Lysé nad Labem.

V sobotu 28.10. od 10:00 proběhne pietní akt k uctění památky padlých v 1.světové válce a vzniku ČSR u pomníku vedle autobusové zastávky.

Sobota 27.10. od 18:00 sraz všech malých i velkých milovníků Halloweenu v areálu Zámecké, kde na děti čeká strašidelný program. Po setmění vyrazí do ulic Přerova lampionový průvod.

Čtvrtek 25.10. od 17:00 v Základní škole připomenou žáci 100 let založení ČSR. Po ukončení programu zasadí strom republiky. Vítáni jsou nejen rodiče dětí.

Sobota 15.9. od 10:00 budou v areálu Skanzenu probíhat již tradiční historické a radostně folklórní Přerovské dožínkové slavnosti

Sobota 8.9. od 12:30 proběhne sportovně zábavný program k připomínce 100 let založení Sokola v naší obci. Zváni jsou všichni sportovci aktivní i zasloužilí a všechni ostatní přijďte fandit!

Sobota 23.6. bude ve znamení běhu. Již tradiční předprázdninová sportovně laděná akce pro celou rodinu na Vás čeká v areálu fotbalového hřiště, kde bude od 9:00 hodin probíhat registrace jednotlivých závodníků i celých rodinných týmů. Neváhejte a vyražte na BĚH DO PRÁZDNIN.

V sobotu 9.6. se Přerov nad Labem zapojí do akce Mezinárodní den archivů s mottem:  Archiv – křižovatka mezi minulostí a přítomností. Díky tomu budou po celý den ve Skanzenu prezentovány aktivity archivářů a vybrané dokumenty vztahující se k historii Přerova. V 11:00 a ve 14:00 hodin proběhnou dvě různé doprovodné přednášky. Více informací zde. 

Neděle 3.6. bude věnována českému i zahraničnímu folklóru. Polabská vonička začíná v areálu skanzenu od 13:00 hodin. Přijďte si vychutnat tóny písniček, které představí folklórní soubory z Čech i Maďarska ve stylovém prostředí.

V sobotu 2.6. od 14:30 proběhne v areálu Skanzenu  slavnostní koncert k 100. výročí založení republiky. Přijďte si vyslechnout tóny hudby, která je vybrána právě pro tuto významnou událost. V podvečer pak v areálu Skanzenu proběhne program Muzejní noci. Také na tuto akci srdečně zveme malé i velké.

V pátek 1.6. od 16:00 proběhne tradiční Dětský den v areálu lesoparku „u Babince“. Zváni jsou děti i jejich doprovod. 

pondělí 30.4. od 16:00 proběhne tradiční akce pro děti Běh pohádkovým lesem, na kterou všechny děti libovolného věku i jejich doprovod srdečně zvou „Maminky dětem“. Sraz v lese pod „Skanzenem“.

Ve čtvrtek 26.4. od 17:30 hodin si můžete vyslechnout představení žáků naší školy v rámci Přerovského hudebního jara. Zveme všechny příznivce hudby i našich školáků.

Aktuální informace z římskokatolické farnosti: letos nebude realizována pouť kapličce sv. Vojtěcha.  Mše sv.s nedělní platností bude v místním kostele sloužena v sobotu od 18:30 hod.

Obecní úřad upozorňuje, že možnost podání přihlášky do výběrového řízení na referenta OÚ – zástup MD končí 2.4.2018

12.března večer od 19:00 hodin jsou všichni občané zváni na schůzku se zástupci VAK Nymburk a se zástupci zhotovitele výstavby přípojek, kde budou podány aktuální informace o postupu prací a nutných aktivitách potřebných ze strany občanů tak, aby následné práce na budování přípojek probíhaly plynule a s minimem komplikací. 

8.března od 19:00 se uskuteční ve školní jídelně Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne od 15:00 hodin  Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 

 

Výběr z fotogalerie

Archív webu