Přerov nad Labem

Kanalizace a ČOV

Nakládání s odpadními vodami v Přerově nad Labem

obr-6

Cena stočného pro rok 2016 – 38,7 Kč za m3

Cena stočného pro rok 2017 – 43,- za m3

Provozovatel podtlakové kanalizace a ČOV

Smlouva s provozovatelem Vacuum Global byla ukončena dne 31.3.2016.

Novým provozovatelem podtlakové kanalizace  a ČOV je od 1. 4. 2016 obec Přerov nad Labem. 

Kanalizační řád Přerov nad Labem – aktualizace 2017

Žádáme všechny občany, aby případné havárie nebo zjištění nestandardního stavu v provozu kanalizace a ČOV neprodleně nahlásili na servis.

     +420 723 912 325 –   – provozně technický pracovník

     +420 723 912 370 –  Martin Zachař – provozně technický pracovník
    

Kontakt korespondenční:

Obec Přerov nad Labem, Přerov nad Labem 38, 289 16 Přerov nad Labem

Kontaktní e-mail:                     kanalizace@prerovnl.cz
Kontakt telefonický:                 325 565 274

—————————————————————————————————————————————-

Aktuální informace

Nová smlouva o odvádění odpadních vod byla schválena dne 28. 8. 2016 na veřejném zasedání.
Nové smlouvy jsou uzavírány.

Doba užívání kanalizace, kdy odběratel neměl uzavřenou smlouvu na odvádění odpadních vod, bude ošetřena smlouvou o narovnání. Smlouva o narovnání bude s odběratelem uzavřena společně s novou smlouvou o odvádění odpadních vod.

Bližší informace Vám podá pan starosta:

tel.: 325 565 274, mobil: 724 224 832 

—————————————————————————————————————————————-

Obec Přerov nad Labem má na většině svého území vybudovanou dešťovou kanalizaci, vlastní čistírnu odpadních vod (ČOV) nedaleko obce  a na celém souvisle zastavěném území obce je vybudována podtlaková (vakuová) splašková kanalizace systému ROEDIGER. Podtlaková (vakuová) kanalizace tvoří alternativní systém odvedení odpadních vod použitelný v určitých podmínkách, které jsou v daném území pro klasické odvedení odpadních vod z nemovitostí definované jako složité. Více na www.vacuumglobal.cz – (venkovní podtlakové systémy – popis, výhody, použití, provoz.) a na www.sylak.cz nebo www.inprojekt.cz. V Přerově nad Labem byla vybudována první podtlaková (vakuová) kanalizace systému ROEDIGER v České republice.

Další podrobné informace a zajímavosti naleznete na samostatné stránce věnované podtlakové kanalizaci.

—————————————————————————————————————————————-

Postupy při budování nových částí podtlakové kanalizace

Zde je možno stáhnout podrobný popis postupů a pravidel (viz. odkaz v nadpisu) a vzorové smlouvy ve Wordu, viz. krok č. 7, 8, 16, 18.

Krok č. dokument, proces, činnost apod.
1 náčrt situace umístění na katastrální mapě, případně projektový nákres, dokumentace přípojky (aby bylo zřejmé, kde se nachází a do kterých pozemků zasahuje)
2 žádost o vyjádření provozovatele (prodloužení kanalizační stoky nebo napojení nemovitostí z hlediska funkčnosti a kapacity)
3 stanovisko provozovatele k záměru (zvážení dopadu na ČOV a kanalizační síť, provedení SDŠ, schválení zhotovitele) – VG zasílá žadateli a obci
4 výpis z katastru nemovitostí ke všem nemovitostem (budova a pozemky) dotčených vybudováním nové kanalizační části – stačí výtisk z internetu
5 souhlas třetích stran – vlastníků pozemků dotčených budováním nové části kanalizace na jejich pozemku s vybudováním a přístupem žadatele
6 žádost o souhlas obce k vybudování kanalizační přípojky (samostatně), případně jako součást vyjádření k celému projektu stavby na základě náčrtu, výpisu z katastru nemovitostí, projektové dokumentace a vyjádření VG
7 smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro obec k pozemku třetí osoby (vzorovou smlouvu poskytuje obec, podpis třetí strany zajistí žadatel)
8 smlouva o budoucí darovací smlouvě a smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (pokud bude sběrná domovní šachta umístěna mimo veřejně dostupná místa)vč. souhlasu s připojením, stavbou (před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce)
9 žádost o stavební povolení, územní souhlas, územní rozhodnutí na MěÚ
10 realizace stavby autorizovanou firmou na náklady žadatele a pod dohledem provozovatele  – žadatel zajistí, aby provozovatel byl s předstihem informován o termínu realizace a mohl zajistit kontrolu díla před zasypáním zeminou  (doklad o zaplacení za realizaci se předkládá k žádosti o příspěvek před uzavřením darovací smlouvy)
11 geometrický plán skutečného provedení vč. zákresu pásma pro zřízení věcného břemene (není nutné, pokud žadatel stejná osoba jako investor a budoucí producent odpadních vod a neexistují třetí strany vlastníků pozemků)
12 stanovisko ke/před kolaudací: provozovatel dává vyjádření k vybudovanému dílu za předpokladu, že měl možnost dozoru při realizaci
13 stanovisko ke/před kolaudací: žadatel informuje obec o dokončení – obec přebírá úpravu povrchů na místních komunikacích a na svých pozemcích
14 kolaudace a vydání kolaudační rozhodnutí (MěÚ)
15 smlouva o vypouštění odpadních vod (VG ověřuje počty nahlášených osob u obce)
16 darovací smlouva k nové podtlakové části kanalizace a SDŠ – podklady doručí žadatel obci do 10 dnů od kolaudace, před podpisem musí schválit zastupitelstvo obce
17 proplacení příspěvku investorovi (pokud jde o objekt k trvalému bydlení)
18 smlouva na zřízení věcného břemene (po nabytí účinnosti darovací smlouvy)

Tato stránka byla aktualizována 27.12.2013.
V r. 2014 probíhá revize postupů a smluv s ohledem na nový občanský zákoník.

Obecní úřad informuje

21.04 Pozvánka na Svatovojtěšský víkend
Vážení a milí spoluobčané,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ČELÁKOVICE
OBEC PŘEROV NAD LABEM
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM PŘEROV NAD LABEM
Vás srdečně zvou na oslavy
„Svatovojtěšský víkend
v Přerově nad Labem“
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

7.04 Pozvánka na besedu
Vážení a milí spoluobčané,
obecní knihovna Vás zve na besedu „Náš patron sv. Vojtěch“ která se koná zítra 8.4.2017 od 15 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás

10.03 Pozvánka pro MLADÉ HASIČE
Vážení a milí spoluobčané,
SDH Přerov nad Labem zve MLADÉ HASIČE na první letošní schůzku 15.3.2017 od 17 hodin.
Pozvánku naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

27.02 Projektování vodovodní přípojek
Vážení a milí spoluobčané,
ve středu dne 1 března 2017 se budou po obci pohybovat projektanti z firmy VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby od 9 do 15 hodin. Budou obcházet jednotlivé nemovitosti ohledně projektování vodovodních přípojek. Pokud budete doma, mohou Vás navštívit, případně Vás budou kontaktovat telefonicky v průběhu března.
Děkujeme za spolupráci
Váš obecní úřad

23.02 Pozvánka na veřejné zasedání
Vážení a milí spoluobčané,
srdečně Vás zveme na veřejné zasedání, které se koná dnes ve školní jídelně od 19 hodin.
Program naleznete ZDE
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad

21.02 Pozvánka na DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Srdečně zveme všechny děti, rodiče a přátele na tradiční
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, který se uskuteční 25.2.2017
od 15.00 hod. v „Penzionu Polabí.
Bližší info naleznete ZDE
Těšíme se na vás „Maminky dětem“

17.02 Pozvánka na MASOPUST
Vážení a milí spoluobčané,
TJ Sokol Přerov nad Labem Vás zve na masopustní průvod a maškarní zábavu.
Bližší info naleznete ZDE
Váš obecní úřad

30.01 Zápis z informativní schůzky k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zde naleznete zápis z informativní schůzky k vodovodu, která probělha 12. ledna v hostinci Na Růžku.
Zápis naleznete ZDE
Váš obecní úřad

29.01 Zámek v Přerově nad Labem
Vážení a milí spoluobčané,
obec Přerov nad Labem stále bojuje za záchranu zámku v naší obci. Zámek by měl sloužit k veřejnému zájmu a být otevřen široké veřejnosti.
Radě českého rozhlasu jsme poslali výzvu obce Přerov nad Labem, aby zvážili možnosti prodeje a upřednostnili veřejný zájem.
Výzvu naleznete ZDE
Český rozhlas nám zaslal sdělení o záměru prodeje zámku ZDE
O dalších informacích Vás budeme informovat v Přerovském zpravodaji.
Váš obecní úřad

30.12 Pozvánka na shůzku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na další setkání, kde Vás budeme informovat o průběhu výstavby vodovodu a společně Vám zodpovíme Vaše případné dotazy k realizaci vodovodních přípojek a jiné. Schůzka proběhne ve čtvrtek dne 12. ledna 2017 od 18:00 v restauraci Na Růžku.
Těšíme se na Vás
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE

23.12 PF 2017
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho pracovních i osobních úspěchů, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
PF 2017 naleznete ZDE

14.12. Informace k podání přihlášky na přípojku k vodovodu
Vážení a milí spoluobčané,
zájemci o připojení k vodovodu mohou podávat přihlášky do 15. 1. 2017
Děkujeme
Váš obecní úřad
Bližší informace naleznete ZDE
Stažení přihlášky:

 


Zasílání zpráv do mobilu

Sbírka

V září 2009 zahájila Římskokatolická farnost Čelákovice ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem sbírku na opravu kostela sv. Vojtěcha. Sbírka byla na pár měsíců pozastavena kvůli výrobě nové kasičky. K 27.5. 2013 bylo vybráno 110.353,- Kč. Za příspěvky děkujeme. 105.000,- Kč bylo použito ke zhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci kostela.

Výběr z fotogalerie

Archív webu

Ochrana proti spamu