Přerov nad Labem

VODOVOD v Přerově nad Labem

Aktualizace informací: 13.12.2017

Výstavba vodovodu začala koncem roku 2016, páteřní sítě vodovodu pak začala v naší obci v březnu 2017.  V tomto čase  (prosinec 2017) je hotova většina větví páteřního hlavního řadu po obci.  Stavební práce při budování hlavního řadu provádí sdružení firem ZEPRIS- VCES. Pro Přerov aktuálně probíhá výběr dodavatele stavebních prací na výstavbu přípojek k jednotlivým nemovitostem. Organizátorem výběrového řízení je investor celé akce – firma VAK Nymburk.

Původní termín kolaudace vodovodního řadu – listopad 2017  – nemohl být dodržen  i s ohledem na velké množství změn oproti původním převzatým podkladům pro výstavbu. Ne všechna zpoždění jdou za obcí Přerov nad Labem, která je jedna ze 4 obcí v projektu připojení na vodovod  provozovaný firmou VAK Nymburk.  Ne vždy pak ty  již „přerovské průšvihy“ bylo možné předvídat nebo jim předejít.  Odklad kolaudace investor  VAK  plně koordinuje se všemi příslušnými úřady a nebude tím dotčeno čerpání dotace na výstavbu vodovodu.

Budování přípojek k jednotlivým domům bude probíhat podle doporučení investora akce vždy až poté, co vybrané stavební firmě obec potvrdí, že uvedená nemovitost má zaplacen příspěvek majitele nemovitosti na výstavbu vodovodu a na obci je odevzdána podepsaná Smlouva o smlouvě budoucí …. a Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku.  V případě nemovitosti s více bytovými jednotkami musí být zaplaceny příspěvky za všechny bytové jednotky příslušné nemovitosti a odevzdány podepsané dokumenty. Tyto dokumenty  jsou předávány dále na stavební úřad a jen těm, které budou zaevidované bude vydán územní souhlas pro užívání přípojky. Bez územního souhlasu nemůže být konkrétní přípojka vybudována a ani následně provozována.

Proto Obecní úřad i zastupitelé doporučují všem občanům zaplatit co nejdříve, protože výstavba přípojek bude v případě rozumného počasí probíhat i během zimy a brzkého jara.

Příspěvek občana na vodovod schválený zastupiteli obce uvedený ve Smlouvě o smlouvě budoucí…  a Dohodě o poskytnutí finančního příspěvku:

je vztažený k současnému životnímu minimu 3.410,- Kč, které platí dle legislativy pro rok 2017 z  a z něho je návazně odvozen 6. násobek životního minima 20.460,- Kč.

Při zaplacení do konce roku 2017 je to  s 2/3 slevou =  6.820,- Kč./na přípojku resp. byt. Původně bylo uvedeno do kolaudace, protože kolaudace  (hlavního řadu) měla být provedena nejpozději k 30.11.2017.

V případě, že státní orgány rozhodnou o změně životního minima, které by bylo platné od 1.1.2018, tak by se adekvátně tomu navýšil i příspěvek.  I proto doporučujeme zaplatit právě do konce roku.

Platbu je možné provádět v hotovosti v úředních dnech na Obecním úřadu nebo pomocí převodu na bankovní účet obce, který je určen jen pro platby na vodovodní přípojky. Jde o číslo účtu: 115 – 958820277/ 0100 a jako variabilní číslo je potřeba uvést číslo popisné pro nemovitost za kterou je placeno. V případě bytů jak číslo popisné, tak identifikační číslo bytu, tak jak figuruje v katastru nebo evidenci Bytového družstva.

Projekt vodovodní přípojky za každou nemovitost hradí obec Přerov nad Labem.

Pokud bude nemovitost připojena pomocí vodoměrné šachty, tak tuto šachtu si platí majitel  sám zvlášť a Sdružení nájemníků za bytový dům se skládá na jednu dohromady a také ji platí separátně. Cena šachty je dle typu od 5.445,- Kč + DPH výše. Investor akce VAK Nymburk stanovil přesnou specifikaci a dodavatele vodoměrné šachty. Pro Přerov nad Labem je dodavatelem firma Plasty FRANK. Více informací o šachtách, jejím objednání i platbě  získáte na Obecním úřadu. Při zakoupení jiné než doporučené šachty nebo od jiného výrobce se vystavujete riziku, že takovou šachtu nemusí VAK následně akceptovat a nemusí ji spustit do provozu (nebude do ní namontován vodoměr).

Vodoměrnou sestavu bude do vodoměrné šachty nebo přímo do domu montovat přímo VAK Nymburk. Při montáži MUSÍ podepsat smlouvu o připojení jen majitel nemovitosti, který je uveden v katastru. Nemůže tak být učiněno pouze někým jiným z rodiny nebo podnájemníkem. Sdělil nám provozovatel VAK Nymburk. Vodoměrnou sestavu bude majitel nemovitosti u zprovozňované přípojky platit až v momentu vlastního namontování a podepsání smlouvy připojení. Cena je 3.202,-Kč.

Více informací o VAK Nymburk = investorovi akce a následném provozovateli vodovodního připojení získáte na jeho webových stránkách: VAK Nymburk

 

Zápis z informativní schůzky k vodovodu, která proběhla 12. lenda 2017

Obec schválila na svém veřejném zasedání dne 19. ledna 2017 smlouvu o spolupráci a o zápůjčce při realizaci akce „Skupinový vodovod Bříství, Starý Vestec, Semice, Přerov nad Labem – napojení na zdroj pitné vody“

Zápis z veřejného zasedání konaného dne 19. 1. 2017, kde je přílohou schválená smlouva naleznete ZDE

Po návštěvě projektanta vodovodní přípojky již máte vědět, kudy povede Vaše přípojka a zda budete potřebovat vodoměrnou šachtu.

 

 

PETICE – ZÁCHRANA ZÁMKU

Obecní úřad informuje

10.března večer pak  v restauraci Na růžku od 20:00 proběhne Maškarní zábava pro rodiče a ostatní dospěláky. Také zde jsou masky srdečně vítány, ostatní bez masek si připlatí na vstupném.

10.března je nejprve odpoledne Maškarní pro naše nejmenší spoluobčany – všechny děti jsou srdečně zvány na zábavný program a hlavně nezapomeňte, že nejzajímavější masky budou oceněny!

24. února večer v restauraci Na růžku od 19:00 proběhne pod taktovkou Dykyty Muzikantský bál. Lístky z předprodeje zmizely velmi rychle.

24. února od 9:00 hodin bude obcí procházet Masopustní průvod s maškarami, maskami a hudbou. Do průvodu se můžete připojit kdykoliv do odpoledních hodin –  po dobu, co průvod bude procházet obcí. Na poledne mají masky plánovánu pauzu na oběd. Pak budou pokračovat v další části obce. 

7. února večer v restauraci Na růžku od 18:00 proběhne valná hromada Honební společnosti Přerov nad Labem. Program jednání naleznete zde.

Aktualizovaný Kalendář odvozu odpadů 2018 naleznete zde.

Výsledek volby prezidenta dle odevzdaných hlasů v Přerově nad Labem připojujeme zde.

27. ledna večer v restauraci Na růžku můžete tančit v rytmu hudby na Hasičském plese. Srdečně zvou členové místního hasičského sdružení.  

26. a 27. ledna bude na Obecním úřadu probíhat 2.kolo volby prezidenta České republiky.

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 13 ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin na Obecním úřadu, kde bude volební místnost pro Obec Přerov nad Labem.

 
25.12.  v kostele sv.Vojtěcha zazněly koledy v podání přerovských dětí. Zešeřelý prostor kostelní lodi dal vyniknout nejen zpěvu a hudebnímu doprovodu, ale i krásně osvícenému oltáři. Po dobu vánočních svátků, které jsou připomínkou Zrození, je v kostele instalován i historický  betlém.
 

25.12. se od 17:00 hodin můžete přidat ke sboru prozpěvujícímu koledy na Vánočním koncertě  v kostele sv.Vojtěcha

 
24.12. ještě než nastane Štědrý večer, tak si všichni milovníci sportu mohou vyběhnout pro radost v 9:00 z přerovského fotbalového hřiště. Více v pozvánce.
Od 16:00 do 17:00 si pak můžete doběhnout pro pravé Betlémské světlo. Předávat se bude v kostele sv.Vojtěcha. Nebojte se, dostanou jej i ti, kteří nepoběží.
 
21.12. ve čtvrtek v KD Čelákovice potěší Dykyta své příznivce vánočně laděným koncertem.

Upozorňujeme občany že na webové stránce obce byly aktualizovány informace pro VODOVOD .

 

 


Výběr z fotogalerie

Archív webu